+

Adatvédelmi tájékoztató

GASZTROÁRUHÁZ Kft.


A www.gasztroaruhaz.hu webáruházat üzemeltető GASZTROÁRUHÁZ Kft. az alábbiakban nyújt tájékoztatást a honlap látogatója, valamint telefonos ügyfélszolgálatával kapcsolatba lépő személy (az Adatkezelési tájékoztató tekintetében a továbbiakban együtt: érintett vagy látogató) részére az adatkezelési gyakorlatáról, a személyes adatokra vonatkozó szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók jogorvoslati lehetőségeiről.

Tartalom
1.) Az adatkezelő
2.) Az adatkezelés elvei
3.) Adatkezelések
3.1.Cookiek alkalmazása

3.2.Hírlevelekkel kapcsolatos adatkezelés

3.3.Regisztráció és megrendelés leadása

3.4.Hangfelvétellel kapcsolatos adatkezelés

3.5.Panaszkezelés

3.6. A Gasztroáruház Facebook oldala

3.7.A www.gasztroaruhaz.hu oldalon kezelt személyes adatok

3.8.YouTube, Instagram és Facebook linkek alkalmazása

3.9.Smartsupp chat alkalmazása

3.10.Egyéb adatkezelések

4.) Adatbiztonság
5.) Adatfeldolgozók
6.) Az érintettek jogai és érvényesítésük
6.1.Az érintett jogok gyakorlása során hozott adatkezelői intézkedések 6.2.Az érintett hozzáférési joga 6.3.Helyesbítéshez való jog 6.4.A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 6.5.Az adatkezelés korlátozásához való jog 6.6.Az adathordozhatósághoz való jog 6.7.A tiltakozáshoz való jog 6.8.Jogorvoslati lehetőségek

 

1.) Az adatkezelő
A személyes adatok kezelője a GASZTROÁRUHÁZ Kft., melynek levelezési címe:

7400 Kaposvár, Arany János tér 4. 3/5.

e-mail címe: info@gasztroaruhaz.hu

telefonszáma: +36-21/200-5482

adószáma: 27037588-2-14

cégjegyzékszáma: 14-09-317107

képviselője: Matucza Géza ügyvezető,

adatvédelmi tisztviselője: Matucza Géza ügyvezető

adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei:

levelezési címe: 7400 Kaposvár, Arany János tér 4. 3/5.

e-mail címe: info@gasztroaruhaz.hu

telefonszáma: +36-21/200-5482

 

2.) Az adatkezelés elvei
A www.gasztroaruhaz.hu weboldalon végzett tevékenység során, így annak meglátogatásával, regisztráláskor, termékek rendelésekor, hírlevelünkre való feliratkozáskor személyes adatok kezelésére, feldolgozására és felhasználására kerül sor.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) értelmében személyes adatnak minősül az „azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;”.

Személyes adatot jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon, kizárólag meghatározott célból, az adattakarékosság elvének megfelelően kezelünk. Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat kezelését csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig végezzük.

Adatkezelési tevékenységünk során az alábbi jogszabályoknak megfelelően járunk el:

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.),

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számvtv.),

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (E-kertv.),

az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.),

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.),

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.),

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.).

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – (GDPR)


3.) Adatkezelések


3.1.Cookiek alkalmazása
Amennyiben az érintett felkeresi a www.gasztroaruhaz.hu oldalt, honlapunk cookie-kat („sütik"), azaz rövid adatfájlokat helyez el a látogató számítógépén. Ez lehetővé teszi, hogy honlapunk felismerje az érintett által használt eszközt, amikor kapcsolat jön létre az érintett eszköze és a honlapunk között.

Az ideiglenes cookie-kat a látogató eszközén honlapunk csak egy adott munkamenet során helyezi el és az a munkamenet befejezésével törlődnek.

Honlapunkon alkalmazunk állandó cookie-kat is, amelyek addig a számítógépen maradnak, amíg a látogató le nem törli azt.

Holnapunk alkalmaz olyan cookie-t, mely az érintett internetezési szokásairól gyűjt adatokat. Ennek célja, hogy az érintett részére személyre szabott reklámokat jeleníthessünk meg a számítógépén.

A honlapunkon alkalmazott sütik a következők:

 
A cookie neve: Google Analytics

 
A cookie célja: Összetett statisztikai adatok gyűjtése

 
A cookie jellege: viselkedésfigyelő

 
A cookie élettartama: 1 év

 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyről a GDPR 6. (1) a) pontja rendelkezik, valamint az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja, és az E-kertv. 13/A. § (4) bekezdése.

 
A cookie neve: Facebook

 
A cookie célja: Facebook tagjait (és akik nem tagok) követi piackutatási elemzés és termékfejlesztés céljával

 
A cookie jellege: viselkedésfigyelő

 
A cookie élettartama: 1 év

 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyről a GDPR 6. (1) a) pontja rendelkezik, valamint az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja, és az E-kertv. 13/A. § (4) bekezdése.


A cookie neve: Facebook Pixel

 
A cookie célja: Konverzió mérés

 
A cookie jellege: nem viselkedésfigyelő

 
A cookie élettartama: 1 év

 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyről a GDPR 6. (1) a) pontja rendelkezik, valamint az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja, és az E-kertv. 13/A. § (4) bekezdése.


A cookie neve: Google Adwords

 
A cookie célja: Konverzió mérés

 
A cookie jellege: nem viselkedésfigyelő

 
A cookie élettartama: 2 év

 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyről a GDPR 6. (1) a) pontja rendelkezik, valamint az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja, és az E-kertv. 13/A. § (4) bekezdése.


A cookie neve: Google Tag Manager

 
A cookie célja: Analytica és reklámtevékenység ellenőrzése

 
A cookie jellege: nem viselkedésfigyelő

 
A cookie élettartama: 1 év

 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyről a GDPR 6. (1) a) pontja rendelkezik, valamint az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja, és az E-kertv. 13/A. § (4) bekezdése.


A webáruház HTML kódjába beszúrt, sütit használó külső szolgáltatásokon kívül maga a Viltor alaprendszer is elhelyezhet a vásárló számítógépén a működéssel összefüggő, de személyes adatokat nem gyűjtő, illetve profilalkotásra nem alkalmas sütiket, melyeket a következő táblázat ismertet.

év
Leírás
Lejárat
PHPSESSID
A webáruház munkamenet sütije. Célja, hogy a webáruház beállításai, illetve a vásárló adatai és kosarának tartalma oldalról oldalra megőrződjön az áruház használatának ideje alatt.
Az áruház használatának befejezése, a böngésző bezárása.
suti_engedelyek_[aruhaz azonosito]
A webáruház látogató külső sütikre vonatkozó engedélyeit rögzíti.
A beállítástól számított 1 év.
suti_figyelmeztetes_[aruhaz azonosito]
Azt tárolja, hogy a webáruház látogatója elfogadta-e a sütik elhelyezésére vonatkozó figyelmeztetést.
A beállítástól számított 1 év.
kosar_[aruhaz azonosito]
Amennyiben a vásárló nincs bejelentkezve az áruházba és elmenti az aktuális kosarának tartalmát, akkor az ebben a sütiben tárolódik.
A beállítástól számított 6 hónap.

 

3.2.Hírlevelekkel kapcsolatos adatkezelés:
A kezelt adatok köre: a hírlevélre feliratkozott érintett e-mail címét, nevét és irányítószámát, nemét, életkorát, érdeklődési körét, vásárlási szokásait, a feliratkozás dátumát, a feliratkozás IP címét, a feliratkozás megerősítésének időpontját, a megerősítés IP címét, a hírlevél megnyitásokat, a hírlevelekben található linkekre történő kattintásokat tartjuk nyilván.

Az adatkezelés célja: direkt marketing adatbázis építése, a hírlevélre feliratkozott érdeklődők részére gazdasági reklám küldése, ennek keretében az érintettek értesítése új ajánlatainkról, akcióinkról, nyereményjátékokról, továbbá a hírlevélre feliratkozott vásárlók részére kosáremlékeztető küldése a kosárba helyezett, de meg nem rendelt termékekről.

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett hozzájárulása, melyről a GDPR 6. cikk (1) a) pontja és az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik. A hozzájárulását az info@gasztroaruhaz.hu e-mail címre küldött levelében, a GASZTROÁRUHÁZ Kft. 7400 Kaposvár, Arany János tér 4. 3/5. postacímre küldött levelében bármikor visszavonhatja;

valamint az adatkezelő jogos érdeke, mely a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul. Ebben az esetben az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen a info@gasztroaruhaz.hu e-mail címre küldött levelében, a GASZTROÁRUHÁZ Kft. 7400 Kaposvár, Arany János tér 4. 3/5. postacímre küldött levelében.

Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére történő törlésig. A hírlevelek tartalmaznak egy leiratkozó linket arra az esetre, ha az érintett később mégsem szeretne hírlevelet kapni, erre kattintva azonnal leiratkozhat. Leiratkozhat továbbá az adatkezelő 1) pontban rögzített elérhetőségein.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás: az érintettek személyes adatai alapján az érintetteket vásárlói profilokba soroljuk, és részükre az adott profilhoz igazodó hírleveleket küldünk.

 

3.3.Regisztráció és megrendelés leadása
A kezelt adatok köre:

a regisztráció során: titulus, vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail cím, jelszó,

a megrendelés leadása során: szállítási mód, fizetési mód, számlázási cím, szállítási cím.

Az adatkezelés célja: a szerződés létrehozása és teljesítése, számlázás és a szerződéshez kapcsolódó követeléskezelés, valamint vásárlói kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja:

A szerződés teljesítése, mert az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; erről a GDPR 6. cikk (1) b) pontja rendelkezik.

Amennyiben a szerződés teljesítésre került, ezt követően az adatkezelés jogalapja az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése; erről a GDPR 6. cikk (1) c) pontja rendelkezik.

Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére történő törlésig, de amennyiben a szerződés létrejött, a Számvtv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 év.

 

3.4.Hangfelvétellel kapcsolatos adatkezelés:
A GASZTROÁRUHÁZ Kft. a www.gasztroaruhaz.hu webáruház részére ügyfélszolgálati telefonszámot üzemeltet. Amennyiben az ügyfélszolgálati telefonszámunkon munkatársunkat az érintett felhívja, a telefonbeszélgetés nem kerül rögzítésre. Panaszkezeléses bejövő hívás esetén a hívás egyedi azonosítószámot – a hívás időpontja és dátuma, pl. 1022 20190812 - kap, ami a panasz visszakereshetőségét segíti, de ez esetben sem kerül a hívás rögzítésre, csak feljegyzés készül róla. Amennyiben a telefonbeszélgetés során megadja nevét és telefonszámát, azokat visszahívás vagy SMS küldés céljából kezeljük. Amennyiben a telefonbeszélgetés során egyéb adatokat is megad, azokat ügye megoldása érdekében kezeljük. Az adatkezelés tényéről a telefonbeszélgetés megkezdésekor tájékoztatást adunk.

A kezelt adatok köre: A kapcsolattartás és ügy megoldása tekintetében az érintett neve és telefonszáma és az általa önkéntesen megadott egyéb adatok.

Az adatkezelés célja: A kapcsolattartás tekintetében az érintett telefonon és SMS-ben való elérése, egyéb adatok esetében (akár panaszos) ügyének megoldása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyről a GDPR 6. cikk (1) a) pontja, és az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik. A hozzájárulását a info@gasztroaruhaz.hu e-mail címre küldött levelében, a GASZTROÁRUHÁZ Kft. 7400 Kaposvár, Arany János tér 4. 3/5. postacímre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére történő törlésig, illetve a cél fennállásának teljes időtartama alatt, azzal hogy adatkezelő a hangfelvételt legfeljebb 5 évig őrzi meg, ezen időtartam leteltét követően törli, úgy hogy az ne legyen rekonstruálható.

 

3.5.Panaszkezelés
A/ A GASZTROÁRUHÁZ Kft. – az Fgytv 17/A. § (2) bekezdése szerinti szóbeli panasz esetén – az ügyfélszolgálatára telefonáló fogyasztó személyes adatait külön panaszjegyzőkönyvben rögzíti, ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges.

A kezelt adatok köre: a fogyasztó neve, lakcíme, e-mail címe, telefonszáma; a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja; a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke; a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról; a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje; a panasz egyedi azonosítószáma; továbbá minden olyan adat, melyet a fogyasztó a panaszában önkéntesen ad meg.

Az adatkezelés célja: a panaszkezelés.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyről a GDPR 6. cikk (1) a) pontja és az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik. A hozzájárulását a info@gasztroaruhaz.hu e-mail címre küldött levelében, a GASZTROÁRUHÁZ Kft. 7400 Kaposvár, Arany János tér 4. 3/5. postacímre küldött levelében bármikor visszavonhatja. Az adatkezelés jogalapja továbbá az Fgytv 17/A. § (3)-(7) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama: az Fgytv 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 év.

B/ A GASZTROÁRUHÁZ Kft. – az Fgytv 17/A. § (6) bekezdése szerinti írásbeli panasz esetén – az ügyfélszolgálat részére e-mailt vagy postai levelet küldő fogyasztó személyes adatait kezeli.

A kezelt adatok köre: minden olyan adat, melyet a fogyasztó a panaszában önkéntesen ad meg.

Az adatkezelés célja: a panaszkezelés.

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett hozzájárulása, melyről a GDPR 6. cikk (1) a) pontja és az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik. A hozzájárulását a info@gasztroaruhaz.hu e-mail címre küldött levelében, a GASZTROÁRUHÁZ Kft. 7400 Kaposvár, Arany János tér 4. 3/5. postacímre küldött levelében bármikor visszavonhatja. Az adatkezelés jogalapja továbbá az Fgytv 17/A. § (6)-(7) bekezdése.

A szerződés teljesítése, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; erről a GDPR 6. cikk (1) b) pontja rendelkezik.

Az adatkezelés időtartama: az Fgytv 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 év.

 

3.6.Az GASZTROARUHAZ Facebook oldala
A GASZTROÁRUHÁZ Kft. Facebook oldalán https://www.facebook.com/gasztroaruhaz.hu (amennyiben működik) a látogatók kommenteket tehetnek, üzeneteket küldhetnek társaságunk számára, ennek keretében személyes adatokat adhatnak meg.

A kezelt adatok köre: minden olyan adat, melyet az érintett a kommentjével, üzenetének elküldésével önkéntesen ad meg.

Az adatkezelés célja: a vásárlói reakciók kezelése, kérdések megválaszolása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyről a GDPR 6. cikk (1) a) pontja és az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik.

Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére történő törlésig, azzal hogy adatkezelő a a személyes adatokat legfeljebb 5 év elteltével törli.

 

3.7.A www.gasztroaruhaz.hu oldalon kezelt személyes adatok
A GASZTROÁRUHÁZ Kft. webáruházának oldalán www.gasztroaruhaz.hu a látogatók kommenteket tehetnek (amennyiben a funkció be van kapcsolva), üzeneteket küldhetnek (amennyiben a funkció be van kapcsolva) társaságunk számára, ennek keretében személyes adatokat adhatnak meg.

A kezelt adatok köre: minden olyan adat, melyet az érintett a kommentjében, üzenetében önkéntesen ad meg.

Az adatkezelés célja: a vásárlói reakciók kezelése, kérdések megválaszolása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyről a GDPR 6. cikk (1) a) pontja és az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik.

Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére történő törlésig, azzal hogy adatkezelő a a személyes adatokat legfeljebb 5 év elteltével törli.

 

3.8.YouTube, Instagram és Facebook linkek alkalmazása
A www.gasztroaruhaz.hu oldalon a YouTube, Instagram és Facebook szolgáltatókon üzemelő GASZTROÁRUHÁZ aloldalakra mutató linkeket helyezhetünk el. Amennyiben ezekre (ha éppen aktívak és működnek) az érintett rákattint, megnyílik a közösségi szolgáltató oldala, és ott belépést követően az GASZTROÁRUHÁZ aloldala tekinthető meg.

 

3.9.Smartsupp chat alkalmazása                                                                      

A személyes adatokat a Smartsupp.com, s.r.o., a CZ03668681 adószámmal (továbbiakban "Smartsupp") dolgozza fel adatfeldolgozóként, aki a weboldal tulajdonosa nevében jár el, aki az adatkezelő. A Smartsupp megfelel a GDPR szabályainak. A Smartsupp személyes adatok védelméről és feldolgozásáról a www.smartsupp.com/privacy címen tájékozódhat. A személyes adatok feldolgozása az ügyfélszolgálati tevékenység biztosítása érdekében szükséges. Ha kérdései vannak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban, vagy ha személyes adatait törölni szeretné, vagy ki szeretné kérni, az esetben keressem fel a weboldal tulajdonosát, azaz a GASZTROÁRUHÁZ Kft.-t.

 

3.10.Egyéb adatkezelések
A jelen tájékoztatóban nem szereplő adatkezelések tekintetében közvetlenül az adatok felvételét megelőzően adunk tájékoztatást.


4.) Adatbiztonság
A személyes adatok védelmét a GASZTROÁRUHÁZ Kft. az alábbi szervezeti és technikai intézkedésekkel biztosítja:

belső szabályzatai alapján a személyes adatokhoz csak azon munkatársai férhetnek hozzá, melyek munkavégzéséhez a személyes adatok kezelése elengedhetetlenül szükséges,

az elektronikusan tárolt személyes adatok védettségét folyamatos védelemmel és naplózási tevékenység alkalmazásával biztosítja,

minden személyes adatváltozást visszakereshető, szűrhető és nyomtatható formában nyilvántartásba kerül a webáruház rendszeren belül,

a személyes adatokat tároló szerverek fizikai védelmét a webhely szolgáltató biztonságtechnikai-szervezési megoldásokkal biztosítja.

 

5.) Adatfeldolgozók
Adatfeldolgozó az az alábbi listában megjelenített szervezet, amely a GASZTROÁRUHÁZ Kft. megbízásából végzi az érintett meghatározott személyes adatainak feldolgozását. Az adatfeldolgozás az érintett személyes adatainak kezeléséhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzését jelenti.

Cégnév
Cím
Tevékenység
Mely adatokat kezel?


Paller Endre egyéni vállalkozó

8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 71.
Viltor webmotor üzemeltetése, tárhelyszolgáltatás
A jelen adatkezelési tájékoztatóban említett összes személyes adat

 

INFONOM Kft.
7400 Kaposvár, Koppány vezér u. 3.
Email szerver kezelés, tárhely szolgáltatás
a jelen adatkezelési tájékoztatóban említett összes személyes adat

 

Magyar Posta Zrt.
1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.
postai tevékenység
érintett neve, szállítási cím, telefonszám, email címe

 

PK-Eurotrans Kft.

8705 Somogyszentpál, Ady Endre utca 80.
szállítmányozási tevékenység
érintett neve, szállítási cím, telefonszám, email címe


Sprinter Futárszolgálat Kft.
1097 Budapest, Táblás utca 39.
futárszolgálati tevékenység és Pick-Pack Pont kezelés
érintett neve, szállítási cím, telefonszám, email címe

 

Royal Futár Hungária Kft.
1097 Budapest, Gubacsi út 32.
futárszolgálati tevékenység
érintett neve, szállítási cím, telefonszám, email címe

 

Gebrüder Weiss Kft.
2330 Dunaharaszti, Raktár utca 2.
szállítmányozási tevékenység
érintett neve, szállítási cím, telefonszám, email címe

 

DPD Hungária Kft.
1158 Budapest, Késmárk utca 14/B
futárszolgálati tevékenység
érintett neve, szállítási cím, telefonszám, email címe

 

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
2351 Alsónémedi
GLS Európa u. 2.
futárszolgálati tevékenység
érintett neve, szállítási cím, telefonszám, email címe


6.) Az érintettek jogai és érvényesítésük

 

6.1.Az érintetti jogok gyakorlása során hozott adatkezelői intézkedések
A jelen pontokban foglalt érintetti jogok gyakorlása során az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az érintett kérelmének nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelő a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ész szerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.

Ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

6.2.Az érintett hozzáférési joga
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

az adatkezelés céljai;

az érintett személyes adatok kategóriái;

azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk rendelkezésére, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 

6.3.Helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

6.4.A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódna;

a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A fenti előírás nem alkalmazandó – többek között – amennyiben az adatkezelés szükséges:

a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

6.5.Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

6.6.Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha

az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és

az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

6.7.A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha annak jogalapja az adatkezelő jogos érdeke. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

6.8.Jogorvoslati lehetőségek
Adatkezeléssel kapcsolatos jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is (cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: 0613911400, fax: 0613911410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, web: www.naih.hu)

Az adatai jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményének megszegésével az adatkezelő által, vagy az adatfeldolgozó által okozott kárt az adatkezelő köteles megtéríteni. Ha az adatkezelő az adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a személyiségi jogait megsérti, sérelemdíjat követelhet.

 

 

Kapcsolat

  • 7400 Kaposvár, Arany János tér 4.
  • +36-20/445-4428
  • info@gasztroaruhaz.hu

Hírlevél

Megismertem és elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatot.

Hozzájárulok, hogy számomra a Gasztroáruház Kft. a jövőben hírlevelet küldjön.

Viltor - webáruház készítés és bérlés

A weboldal sütiket (cookie) használ az alapvető működés, valamint a jobb felhasználói élmény eléréséhez. Az oldal használatával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót. A süti beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.